Hakukun Deseju ho Emprestimu ba Povo Kiak nia Jerasaun

Autor  : Saga A’Lary
Hela Fatin Dili, no Hp #77804520/76809205
Email : evangelinogusmao23@gmail.com

Estado Timor-leste de Facto ejiste liu husi solusaun politika ida Povo Timor Leste rasik mak termina hodi sai nasaun Indepedente. Sistema demokrasia opta ho prinsipio fundamentu define iha Konstituisaun RDTL, nee sai nudar giaun ba Estado hodi fo solusaun, promove sector hotu nune’e fo biban halo politika externa hodi explora fontes possiveis finansiamentu adisionais ba dezenvolvimentu infraestrutura sira. Planu dezenvolvimentu sira nee inisiu iha 2011, hafoin Parlamento Nasional aprova Lei Divida Publika N0. 13/2011, hodi halo emprestimu iha tempo mediu to’o tempo naruk, konforme Planu Estratejiku Dezenvolvimentu 2011-2030 haktuir; no atu konstrui Infraestrutura estratejiku ba dezenvolvimentu hodi bele fo retornu ekonomiku ba Estado.

Emprestimu eksternu dahuluk halo ho Banku Dezenvolvimentu Aziatiku (ADB), kreditor ho valor 70%, JICA, no Banku Mundial, kondisaun ne’e ejiji atu finansia projeitos infraestruturas, no governo tenki garantea asistensia ba nia ema, selae osan Emprestimu finansia deit ba ema riku, no kompania internasional sira, nune’e tenki iha politika apropriadu ho estratejiku ba preventivu virus antes, atu la oho emar no jerasaun foun sira, selae Tusan husi desizaun Jerasaun agora nia, bele cauza ba hakukun mehi determinasaun iha futuru. Ukun nain sira la bele monu ba lasu politika Esterilidade husi Ajensia Internasional, tamba dalabarak akontese Emprestimu Secreto, hodi atinji score kreditor primeiro iha mundu.   

Depedencia, Fundu Mina-rai nudar character Indolente ne’ebe sei oho Futuru Favoravel Jerasaun Povo kiak nia, enkuantu la analiza detailu husi aspectu hotu ba impaktu, wainhira Estado la ho esforsu ba hamoris sector alternativu sira, ne’ebe iha potensia bo’ot, hodi finansiamentu Orsamentu Jeral do Estado, hafoin ne’e Tusan balun sei la konsege reembolsa, no iha tinan 2019 Divida Externu aumenta ho valor $ 145.65 miloens, kompara iha tinan 2017 ho valor $ 104.54 milones, no ita aumenta to’o 40% ho desembolsu foun ho $ 41.11 milones, ba Instituisaun Multilateral no Bilateral, husi Projeitu sira ne’ebe finaliza tiha ona.

Konsege, atinji mehi ba Dezenvolvimentu Infraestrutura husi Nasional ba nivel Munisipio sira, ne’ebe Implementa husi Kompania Internasional, mas la hatudu prestaun diak, maibe hamosu deskriminiasaun, estraga ambiental, la iha kompensasaun ba plantasaun ne’ebe hetan estragus, prosesu refere halo Povo kiak sai vitima ba dezenvolvimentu ho osan emprestimu, envesde Governo antes ne’e, tenki halo sosializasaun, komunikasaun, no estudu viabilidade ba kondisaun rai, hafoin halo konstrusaun ba projeitu estradas, mas situasaun ne’e la termina iha kondisaun ne’e, entaun Estado hafraku nia knar iha Advokasia, hodi fo biban ba Kompania sira kotra Konstituisaun ne’ebe hatur ona “Sidadaun hotu iha direitu ba integridade a’an rasik, no la bele hetan tratamentu a’at, ne’ebe laos umanu eh degradante”.

Importado durante ne’e trabalhador estranjeiro barak uza viza turista no negosio ho vensimentu bo’ot, no Timor oan ba deit servisu todan ho vensimentu ki’ik, ne’ebe mak iha kompania internasional sira hodi halao servisu, mas Governo nunka buka justifikasaun ba aktu hirak ne’e, no hau la konvensido projeito hirak ne’e bele ajuda hasae ekonomia Timor Leste nia, hodi bele garantea tusan, ho meus oinsa deit !! Situasaun ne’e justifikado, iha nasaun barak, hanesan Exemplo :

 • Pakistan, nasaun ne’ebe tusan hamutuk $ 6,7 miloens, wainhira osan emprestimu uza ba Projeito Belt and Road Initatives, no obriga Governo deve tan, hodi taka tusan seluk, maibe ikus Governo tenki desidi hodi husu apoio IMF ho valor $ 6 miloens, faze dahuluk $ 1 miloens, faze daruak $ 450 juta, no kontinua selu tusan.
 • Zinbabwe, nasaun ne’e kona tusan, hafoin Luta kontra Direitus Umanus, emprestimu osan valor $ 1 miloens, nia funan ki’ik, iha 2009 ho obrigatoriamente halakon moeda rasik, meus atu selu tusan valor $ 40 juta ba Ajensia Internasional.        

Kondisoens, nesesariu ba susesu dezenvolvimentu social, no ekonomia nasaun nia, prioridade tenki kauza ho planu mediu prazu to’o longu prazu, husi finansiamentu konsensional, posibilidade ajuda hasae kresimentu ba aktividade ekonomika seluk, nune’e kontribui ba redusaun kiak no dezempregu iha Timor Leste, mas durante ne’e sai deit kultura deversaun politika, ba Povo kiak sira ho konseitu mamuk, realmente, la kauza ba kondisoens libertasaun do povo, hirak ne’ebe kiak kontinua ejiste, no meus sira ne’e kondisiona deit ba ema riku sira ne’ebe mak iha Poder Politik no Poder Ekonomia iha rai ne’e.

Esperado, Dezenvolvimentu Infraestrutura importante ba movimentasaun transporte terestre, hodi ajuda aumenta kresimentu ekonomia rai laran, haburas relasaun social, ho nune’e benefisario sira tenki konsiente, hodi halo kontrolu ba utulizasaun fornesementu ne’ebe Governo oferese, atu bele garantea nia sustentabilidade ba durasaun naruk, doke kada Orsamentu Governo konsentra deit ba sector manutensaun Infraestrutura, hases “dezvia” tiha sector seluk ne’ebe atu nesesita ba haroman povo kiak nia vida social no ekonomia, no ukun nain sira tenki iha medida politika ba implementasaun projeitu no finaliza projeitu, husi orsamento Emprestimu, hanoin ne’e, ita sei la monu ba malisan rekursu, no tusan ba Jerasaun tuir mai.

Rekomendasaun.

 1. Parlamento Nasional nudar Orgão Lejizlativu ne’ebe iha kompetensia ba halo fiskalizasaun, monitorizasaun, deskuti propsta lei, no halo ratifikasaun ba akordu sira, husi nasaun seluk, tamba ne’e tenki iha limitasaun ba montante deve, no tenki halo sasukat ba kapasidade estado nia, hodi selu tusan, momentu ita nia rekursu mina rai la produtivu ona.
 2. Governo tenki aprezenta rezultadu ezekusaun orsamentu emprestimu, ne’ebe investe iha seitor dezenvolvimentu infraestrutura ho sustentavel no iha retornu, ba publiku atu bele convensido, selae iha futuru krea lakuna desentendimentu ba jerasaun ho tusan.
 3. SEPFOPE, presiza tau atensaun ba kondisaun trabalhadores sira iha terenu, fo asistensia ba sira iha prosesu inisiu to’o finaliza projeitu implementa, hodi nune’e la bele mosu deskriminasaun, explorasaun, no tratamentu ne’ebe la dignu iha nia rain rasik !! La Bele Sai Tan Atan Ba Ema Kolonialista Sira Iha Era Ukun A’an.                  

Lian Maktaka.

Opiniaun pesoal ba kondisaun actual, no publiku konsiente hodi antisipa, atu la afeita ba sintoma deseju iha futuru, no husu deskulpa ba leitor sira, karik iha inkompleta  liafuan, no la perfeito opiñao, husu fo sujestaun no kritika !! tamba sei  iha faze aprendido.Liu husi biban ne’e, la haluha hato’o obrigado wain ba Leitores sira ne’ebe soe tempo le’e ona hau nia opiniaun refere

Published by Celso Da Fonseca

I'm just a dreamer who enjoys my freedom. Freethinker, free writer, and free dream.

One thought on “Hakukun Deseju ho Emprestimu ba Povo Kiak nia Jerasaun

 1. Olla Camarada, parabens ba ita Nia Hakerek ne’e Furak ✊🇹🇱
  Iha sujestaun uitoan kona ba Dalen ne’ebé ita kakerek tamba ne’e sai hanesan Artigu Ida atu artikula ba ema hotu hodi hamosu Ideolojia ba interpretasaun. Tamba ne’e maka atan ha’u fo sujestaun uitoan atu hakerek tuir Ortografia Padronizada ba Dalen Tetun nian ne’ebé ho lolos atu leitores Linguístikus balun Le’e katik la bele konfunde ho dadolin sira tamba ne’e iha Públiku no mos hakerek ho dalen ne’ebé maka halo ema atu intende ho lolos no la bele atu hamosu dúvidas.
  Hau kongratula no Louva ba ita nia hakerek tan Jerasaun tenki mai ho Ideolojia ne’ebé foun atu hamosu buat Foun ba ema hotu atu Banati tuir.
  Nafatin promove ita nia abilidades iha areas oioin sira hodi fundamenta ita nia planu sira husi desizaun ne’ebé ita deside tiha ona.
  Nafatin Fortifika Inovativus sira.
  Parabens
  Viva Jerasaun Foinsa’e Timor-Leste✊🇹🇱

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: