Foin-sa’e Timor-Leste: Mehi “moris di’ak” hela ho dezafiu boot durante dékada rua.

Liu husi artigu refletivu ida ne’e, ha’u hakarak halo analiza ho argumentu simples ida kona-ba saida mak foin-sa’e sira hasoru kona-ba problema sosiál kompleksu ne’ebé sira hasoru to’o agora. Asuntu ne’e la’ós notísia foun, ita rona dala barak iha fatin hotu, hahú husi diskursu públiku husi Lider Nasional sira, Partidu Politiku, sosiedade sivíl no IgrejaContinue reading “Foin-sa’e Timor-Leste: Mehi “moris di’ak” hela ho dezafiu boot durante dékada rua.”

Vizita Fatin Turismu: Esperensia durante iha Tutuala no Valusere

Jaco sai hanesan fatin turismo uniku no furak tebes iha munisipiu Lautem. Rai ketan ida ne’e pretense iha postu administrativu Tutuala, eziste nudar fatin turistiku, atrai ema barak hodi mai vizita nia furak ho natureza uniku. Jaco laos deit fatin turistiku, maibe kosidera mos hanesan illa ne’ebe nakonu ho eransa kultural, komunidade Tutuala tau hanesanContinue reading Vizita Fatin Turismu: Esperensia durante iha Tutuala no Valusere

Observasaun husi Viajen ba Letefoho no Tutuala: Oinsa bele Konserva Ambiente nia furak?

Mundu modernizadu ne’ebé transforma husi prezensa atividade industriál hodi kumpre demanda merkadu mundial ho produtu oi-oin fo ameasa ba resilensia vida umanu. Industria hirak ne’e kontinua produz produtu plástiku no lixu industria, no lori impaktu negativu, estraga ema nia vida moris, animál no biodiversidade iha tasi laran. Ho razaun hirak ne’e, presiza ita nia asaun,Continue reading “Observasaun husi Viajen ba Letefoho no Tutuala: Oinsa bele Konserva Ambiente nia furak?”

Realiza mehi ba rai Tutuala

Ho sentimentu haksolok, nakonu ho kontente, hamutuk ho ha’u nia belun sira no mós ho ami nia profesór ba vizita rai Lospalos, Tutuala,Valu no Illa Jaco. Durante halo viajen ba fatin seluk, bainbain tenke hahu ho orasaun, husu tulun ba maromak no bei’ala sira atu tulun nafatin ita, liuliu halo viajen ba rai dook, hamutukContinue reading “Realiza mehi ba rai Tutuala”

Hau nia esperiensia durante viajen ba Tutuala

Iha loron Sesta 12/08/2022, antes meudia, ha’u nia belun sira no professor Celso da Fonseca, sira hahu viajen husi Dili ba Lospalos, tanba hau durante ne’e hela iha Manatuto, hau hein sira iha ne’eba. Ho transporte kijang ne’ebe ami nia ekipa uza, too iha Manatuto maijumenus haan oras ida ho balun, no hau hein siraContinue reading “Hau nia esperiensia durante viajen ba Tutuala”

Ami nia esperiensia durante halo viajen iha Tutuala.

Bainhira komesa halo viajen, ha’u hahú husu ba ha’u-nia an ho intensaun kuriozu hakarak hatene saida maka importante kona ba Lospalos, entaun iha momentu ne’ebá bainhira ami nia viajen to’o iha Lospalos ha’u haree nakonu ho plantasaun nuu hanesan iha tempu uluk komunidade sira uza hodi prodús sai mina. Ho observasaun ida ne’e hamosu ideiaContinue reading “Ami nia esperiensia durante halo viajen iha Tutuala.”

Esplora Tutuala nia furak iha tasi-ibun Valusere

Halo viajen ba munisípiu, área rurál no remota ho natureza nia furak iha Timor-Leste sai ha’u-nia ajenda extra kurikular. Atividade viajen ajuda tebes atu (relax) oituan tanba ho servisu fera ulun, presiza la’o oituan hale’u “rai lafaek” ne’e nia furak. Hakbesik ba natureza sai hanesan parte krusiál iha ita-nia vida moris. Liuliu, ita nia raiContinue reading “Esplora Tutuala nia furak iha tasi-ibun Valusere”