Familiarismo no Mausoko nia Istoria “Aman Sarani”

Hanesan jerasaun foun, ho fuan bo’ot hdomi rai ida ne’e tenki hato’o ideia ruma liu husi hakerek artigo balu kona-ba situasaun real ne’ebé mak akontese iha ita nia rai doben ida ne’e. Artigu ne’ebe hatuun bazeia ba  hau nia observasaun no referensia balun ne’ebe hau hetan kona-ba problema politika laran. Tuir observasaun n’ebe hau halo,Continue reading “Familiarismo no Mausoko nia Istoria “Aman Sarani””