Intergidade iha Intituisaun Akademiku

Integridade sai nudar valór prinsipál ba ita “umanu”, nu’udar individuál no parte husi sosiedade, hakna’ar-an ho profisaun oioin, moris iha komunidade nia leet. “Integridade mak buat ne’ebé importante tebes iha ita-nia moris tanba ida-ne’e ajuda ita atu dignifika ita-nia valór nu’udar ema entre kriatura hotu-hotu iha planeta ne’e. Iha ne’e ha’u hakarak liga asuntu integridadeContinue reading “Intergidade iha Intituisaun Akademiku”

Vizita Fatin Turismu: Esperensia durante iha Tutuala no Valusere

Jaco sai hanesan fatin turismo uniku no furak tebes iha munisipiu Lautem. Rai ketan ida ne’e pretense iha postu administrativu Tutuala, eziste nudar fatin turistiku, atrai ema barak hodi mai vizita nia furak ho natureza uniku. Jaco laos deit fatin turistiku, maibe kosidera mos hanesan illa ne’ebe nakonu ho eransa kultural, komunidade Tutuala tau hanesanContinue reading Vizita Fatin Turismu: Esperensia durante iha Tutuala no Valusere

Realiza mehi ba rai Tutuala

Ho sentimentu haksolok, nakonu ho kontente, hamutuk ho ha’u nia belun sira no mós ho ami nia profesór ba vizita rai Lospalos, Tutuala,Valu no Illa Jaco. Durante halo viajen ba fatin seluk, bainbain tenke hahu ho orasaun, husu tulun ba maromak no bei’ala sira atu tulun nafatin ita, liuliu halo viajen ba rai dook, hamutukContinue reading “Realiza mehi ba rai Tutuala”

Esplora Tutuala nia furak iha tasi-ibun Valusere

Halo viajen ba munisípiu, área rurál no remota ho natureza nia furak iha Timor-Leste sai ha’u-nia ajenda extra kurikular. Atividade viajen ajuda tebes atu (relax) oituan tanba ho servisu fera ulun, presiza la’o oituan hale’u “rai lafaek” ne’e nia furak. Hakbesik ba natureza sai hanesan parte krusiál iha ita-nia vida moris. Liuliu, ita nia raiContinue reading “Esplora Tutuala nia furak iha tasi-ibun Valusere”

Tersa feira istoriku, narasi negosiante ambulante hodi hatutan moris

Iha dadersan bainhira loron matan hahu fo nia naroman iha parte Lorosae, manu fuik iha aileten kanta ho haksolok hasoru loron nia naroman, iha are kapital hanesan sidade Dili nakonu ona ho negosiante sira nia aktividade hadau malu modo iha terminal sira hodi lori ba fan fali iha bairu no balu tau iha aileba, noContinue reading “Tersa feira istoriku, narasi negosiante ambulante hodi hatutan moris”

Sistema Patriarkal Desvaloriza Feto iha Timor Leste

Husi: Edna Prosesu desevolvimentu iha Timor-Leste presija envolve ema hotu-hotu nia partisipasaun, liu-liu envolvimentu feto ho mane iha prosesu konstrusaun de estadu iha nasaun ne’ebe mak foin ukun-an iha 2002. Partipasaun feto importante tebes tanba hare husi aspeitu istoria nomos direitu umanus, ita bele hare husi historia Timor nian ne’ebe maka feto barak luta baContinue reading “Sistema Patriarkal Desvaloriza Feto iha Timor Leste”