Intergidade iha Intituisaun Akademiku

Integridade sai nudar valór prinsipál ba ita “umanu”, nu’udar individuál no parte husi sosiedade, hakna’ar-an ho profisaun oioin, moris iha komunidade nia leet. “Integridade mak buat ne’ebé importante tebes iha ita-nia moris tanba ida-ne’e ajuda ita atu dignifika ita-nia valór nu’udar ema entre kriatura hotu-hotu iha planeta ne’e. Iha ne’e ha’u hakarak liga asuntu integridadeContinue reading “Intergidade iha Intituisaun Akademiku”

Trajédia Umanu iha “Setembru Nakukun”

Iha semana primeiru fulan Setembru konsidera hanesan loron Vitoria ba Timoroantanba iha dia 4 Setembru, ONU fosai rezultadu ukun rasik-an, maibé depois liu tia loron rua, iha dia 6 Setembru mosu Masacre iha Igreja Ave Maria, Suai, tanba ida ne’e mak hanaran “Setembru Nakukun”. Depois tama iha dékada rua ho balun, iha fulan ida ne’e,Continue reading “Trajédia Umanu iha “Setembru Nakukun””

Tráfiku Umanu: Esplora no Manipula Dezempregu sira iha Timor-Leste

Asesu ba servisu iha rai-li’ur nu’udar objetivu ida-ne’ebé mak joven Timor-oan dezempregu tau iha sira nia mehi. Maibé, atu hetan serbisu iha diaspora hamosu konsekuensia negativu ba diginidade umanu. Ida ne’e sai ona fenomenu sosial iha Timor-Leste. Iha nasaun ki’ik ida ne’e, rekrutamentu servisu sai mos kampu lukrutivu ba ajénsia empregu no ajensia viajen (TravelContinue reading “Tráfiku Umanu: Esplora no Manipula Dezempregu sira iha Timor-Leste”