Foin-sa’e Timor-Leste: Mehi “moris di’ak” hela ho dezafiu boot durante dékada rua.

Liu husi artigu refletivu ida ne’e, ha’u hakarak halo analiza ho argumentu simples ida kona-ba saida mak foin-sa’e sira hasoru kona-ba problema sosiál kompleksu ne’ebé sira hasoru to’o agora. Asuntu ne’e la’ós notísia foun, ita rona dala barak iha fatin hotu, hahú husi diskursu públiku husi Lider Nasional sira, Partidu Politiku, sosiedade sivíl no IgrejaContinue reading “Foin-sa’e Timor-Leste: Mehi “moris di’ak” hela ho dezafiu boot durante dékada rua.”

Ami nia esperiensia durante halo viajen iha Tutuala.

Bainhira komesa halo viajen, ha’u hahú husu ba ha’u-nia an ho intensaun kuriozu hakarak hatene saida maka importante kona ba Lospalos, entaun iha momentu ne’ebá bainhira ami nia viajen to’o iha Lospalos ha’u haree nakonu ho plantasaun nuu hanesan iha tempu uluk komunidade sira uza hodi prodús sai mina. Ho observasaun ida ne’e hamosu ideiaContinue reading “Ami nia esperiensia durante halo viajen iha Tutuala.”

Dezenvolvimentu pesoal presija partipasaun ativu husi joven sira

Dezenvolvimentu pesoal krusial tebes ba individu ida-idak. Prosesu hakbi’it-an ne’e hahu’u kedas wainhira ita moris mai no sei kontinua nafatin iha ita nia moris. Mezmu asuntu ne’e importante maibé presiza konsidera mos asuntu komplementariu seluk hanesan dezenvolvimentu Biologiku ne’ebe sai fator deteminante. Ho fator sira ne’e, presija re-define fila-fali saida mak dezevolvimentu pesoal? Rekonesementu fatorContinue reading “Dezenvolvimentu pesoal presija partipasaun ativu husi joven sira”