Trajédia Umanu iha “Setembru Nakukun”

Iha semana primeiru fulan Setembru konsidera hanesan loron Vitoria ba Timoroantanba iha dia 4 Setembru, ONU fosai rezultadu ukun rasik-an, maibé depois liu tia loron rua, iha dia 6 Setembru mosu Masacre iha Igreja Ave Maria, Suai, tanba ida ne’e mak hanaran “Setembru Nakukun”. Depois tama iha dékada rua ho balun, iha fulan ida ne’e,Continue reading “Trajédia Umanu iha “Setembru Nakukun””

Advertisement

Familiarismo no Mausoko nia Istoria “Aman Sarani”

Hanesan jerasaun foun, ho fuan bo’ot hdomi rai ida ne’e tenki hato’o ideia ruma liu husi hakerek artigo balu kona-ba situasaun real ne’ebé mak akontese iha ita nia rai doben ida ne’e. Artigu ne’ebe hatuun bazeia ba  hau nia observasaun no referensia balun ne’ebe hau hetan kona-ba problema politika laran. Tuir observasaun n’ebe hau halo,Continue reading “Familiarismo no Mausoko nia Istoria “Aman Sarani””

Foin-sa’e Timor-Leste: Mehi “moris di’ak” hela ho dezafiu boot durante dékada rua.

Liu husi artigu refletivu ida ne’e, ha’u hakarak halo analiza ho argumentu simples ida kona-ba saida mak foin-sa’e sira hasoru kona-ba problema sosiál kompleksu ne’ebé sira hasoru to’o agora. Asuntu ne’e la’ós notísia foun, ita rona dala barak iha fatin hotu, hahú husi diskursu públiku husi Lider Nasional sira, Partidu Politiku, sosiedade sivíl no IgrejaContinue reading “Foin-sa’e Timor-Leste: Mehi “moris di’ak” hela ho dezafiu boot durante dékada rua.”

Tersa feira istoriku, narasi negosiante ambulante hodi hatutan moris

Iha dadersan bainhira loron matan hahu fo nia naroman iha parte Lorosae, manu fuik iha aileten kanta ho haksolok hasoru loron nia naroman, iha are kapital hanesan sidade Dili nakonu ona ho negosiante sira nia aktividade hadau malu modo iha terminal sira hodi lori ba fan fali iha bairu no balu tau iha aileba, noContinue reading “Tersa feira istoriku, narasi negosiante ambulante hodi hatutan moris”

Inflasaun iha Timor-Leste: Kauza no oinsa solusiona nia abut ?

Kontekstu ekonomiku iha dekada ida liu ba fo hanoin fila-fali mai ita katak folin osan hahu’u husi 10 centavus to USD 1 sei iha valor sufisiente atu bele sosa hahan baziku balun. Ezemplu ida,  ho osan 0.50 centavos ita sei bele han ona bakso bikan ida; kompara iha tenpu agora, bakso nia folin $ 1.50Continue reading “Inflasaun iha Timor-Leste: Kauza no oinsa solusiona nia abut ?”

Timor-Oan Servisu Nasaun Seluk Hare Ajensia Legal Lae Sai Vitima Trafiku Humanu

Timor-Oan Servisu Nasaun Seluk Hare Ajensia Legal Lae Sai Vitima Trafiku Humanu Husi: Moisés Vicente Artigo ida ne’e hare husi situasaun real ne’ebé akontese iha rai doben Timor-Leste, iha ne’ebé ema joventude Timor-oan barak maka hakarak sai nadodon ba nasaun seluk hodi buka servisu hodi sustenta moris loron-loron nian. Iha semana hirak liu bá, publikasaunContinue reading “Timor-Oan Servisu Nasaun Seluk Hare Ajensia Legal Lae Sai Vitima Trafiku Humanu”

Tráfiku Umanu: Esplora no Manipula Dezempregu sira iha Timor-Leste

Asesu ba servisu iha rai-li’ur nu’udar objetivu ida-ne’ebé mak joven Timor-oan dezempregu tau iha sira nia mehi. Maibé, atu hetan serbisu iha diaspora hamosu konsekuensia negativu ba diginidade umanu. Ida ne’e sai ona fenomenu sosial iha Timor-Leste. Iha nasaun ki’ik ida ne’e, rekrutamentu servisu sai mos kampu lukrutivu ba ajénsia empregu no ajensia viajen (TravelContinue reading “Tráfiku Umanu: Esplora no Manipula Dezempregu sira iha Timor-Leste”