Tráfiku Umanu: Esplora no Manipula Dezempregu sira iha Timor-Leste

Asesu ba servisu iha rai-li’ur nu’udar objetivu ida-ne’ebé mak joven Timor-oan dezempregu tau iha sira nia mehi. Maibé, atu hetan serbisu iha diaspora hamosu konsekuensia negativu ba diginidade umanu. Ida ne’e sai ona fenomenu sosial iha Timor-Leste. Iha nasaun ki’ik ida ne’e, rekrutamentu servisu sai mos kampu lukrutivu ba ajénsia empregu no ajensia viajen (TravelContinue reading “Tráfiku Umanu: Esplora no Manipula Dezempregu sira iha Timor-Leste”