Vizita Fatin Turismu: Esperensia durante iha Tutuala no Valusere

Jaco sai hanesan fatin turismo uniku no furak tebes iha munisipiu Lautem. Rai ketan ida ne’e pretense iha postu administrativu Tutuala, eziste nudar fatin turistiku, atrai ema barak hodi mai vizita nia furak ho natureza uniku. Jaco laos deit fatin turistiku, maibe kosidera mos hanesan illa ne’ebe nakonu ho eransa kultural, komunidade Tutuala tau hanesanContinue reading Vizita Fatin Turismu: Esperensia durante iha Tutuala no Valusere

Advertisement

Esplora Tutuala nia furak iha tasi-ibun Valusere

Halo viajen ba munisípiu, área rurál no remota ho natureza nia furak iha Timor-Leste sai ha’u-nia ajenda extra kurikular. Atividade viajen ajuda tebes atu (relax) oituan tanba ho servisu fera ulun, presiza la’o oituan hale’u “rai lafaek” ne’e nia furak. Hakbesik ba natureza sai hanesan parte krusiál iha ita-nia vida moris. Liuliu, ita nia raiContinue reading “Esplora Tutuala nia furak iha tasi-ibun Valusere”